Partneři a pořadatelé

Prezentujte se na odborné konferenci PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ještě dnes!
Využijte možnost představit vaší společnost nebo produkt na této prestižní akci.
Více informací vám podá Ing. Lubomír Brož.

Kontaktujte nás

 
ATLAS consulting spol. s r.o.

Softwarová společnost ATLAS consulting spol. s r.o. je ryze českou společností, která se už od roku 1992 věnuje vývoji, výrobě a distribuci právních, ekonomických a informačních systémů a aplikací.

Nejrozšířenějším produktem je bezesporu právní informační systém CODEXIS®. Všechny naše softwary jsou vystavěny na modulárním principu, který umožňuje sestavení individuální kolekce prvků dle požadavků a potřeb zákazníka. Pravidelně jsou prováděny aktualizace a zdokonalování funkcionalit každého systému.  Při vývoji i dodávkách produktů stojí v popředí našeho zájmu vždy uživatel, který ocení bezchybný, bezproblémový a intuitivně ovládaný software. Není ambicí našich softwarových řešení donutit zákazníka stavět od základů, právě naopak. Vycházíme z jeho podmínek a snažíme se navázat na jeho zvyklosti. Díky dokonalé znalosti českého prostředí se nám dlouhodobě daří vyvíjet systémy aplikovatelné na širokou škálu používaných hardware a software.

www.atlasconsulting.cz

CODEXIS

CODEXIS® je výjimečný právní informační systém, jedinečný zaměřením, komplexností a úplností obsahu, originálním způsobem zpracování, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími užitečnými vlastnostmi. Splňuje náročné požadavky odborníků z oblasti práva, výborně se osvědčil také uživatelům z ostatních profesí, kteří se s legislativou setkávají v každodenní praxi. Poskytuje souhrn legislativy České republiky a Evropské unie, judikatury České republiky, Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva, a také související odborné Literatury.

www.codexis.cz

NovaVoice®

oceněn Česká hlava 2009 a Křišťálový disk Invex 2008

  • PŘEPISUJE MLUVENÉ SLOVO do písemné podoby
  • NovaVoice® přepíše i TEXTY NAMLUVENÉ DO DIKTAFONU
  • Pracuje na stolním PC i NOTEBOOKU
  • Dosahuje 98% ÚSPĚŠNOSTI rozpoznání slov
  • NÁVRATNOST investic DO 1 ROKU
  • NovaVoice® ŠETŘÍ pracovní čas AŽ o 33

www.ccnovasoft.cz

OSWALD

Společnost Oswald a.s. se zabývá vedením účetnictví a mezd. V účetnictví i ve mzdách využívá znalostí získaných z dalších činností. Jedná se zejména o využívání poznatků ze vzdělávání, které společnost provozuje prostřednictvím internetu na www.ucetni-portal.cz a také pořádáním školení pro externí agentury. V účetní praxi využívá také znalostí získaných z daňového poradenství a auditu.

www.oswald.cz

Frank Bold

Jsme tým více než dvou desítek advokátů, advokátních koncipientů a spolupracujících právníků. Máme největší tým na veřejné právo v České republice. Naší dlouholetou specializací je správní právo a správní soudnictví. Vedle toho však máme také rozsáhlou praxi v právu soukromém. Kombinace našeho know-how v oblasti soukromého a veřejného práva činí naše služby jedinečnými. Nabízíme vám právní servis a poradenství v záležitostech souvisejících s chodem obce, kraje a jejich úřadů. Pomůžeme vám s běžnou právní agendou a zodpovíme i specifické právní dotazy vašich úředníků.

Frank Bold - anglicky upřímný a odvážný. Těchto hodnot si ceníme jak v obchodních vztazích, tak ve stylu podnikání. Před třemi roky jsme spoluzaložili konsorcium Frank Bold, které propojuje podnikání se společensky prospěšnými cíli. V roce 2016 jsme se stali první B Corporation v České republice.

www.fbadvokati.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, veřejného investování, cestovního ruchu, veřejné dražby a realitní činnosti a pohřebnictví.

www.mmr.cz

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla, sdružování v politických stranách a v politických hnutích, shromažďovací právo, veřejné sbírky, archivnictví, zbraně a střelivo, požární ochranu, cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, územní členění státu, státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla, státní symboly, státní, hospodářské a služební tajemství. Ministerstvo vnitra dále zajišťuje telekomunikační síť Policie České republiky a metodicky usměrňuje šifrovou službu, spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol.

www.mvcr.cz

Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

www.smscr.cz

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR je spolek - dobrovolné sdružení fyzických osob, které vykonávají funkci tajemníka (vedoucího úřadu) magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části statutárních měst, případně tuto funkci vykonávali a nadále se chtějí podílet na činnosti sdružení. Bylo založeno v roce 1994, má celostátní působnost a je jediným takovým sdružením v naší republice.

Hlavním cílem činnosti Sdružení je prosazování profesních zájmů a spolupráce na rozvoji veřejné správy v ČR. Aktuálně má sdružení 322 členů a 19 osob, kterým bylo uděleno čestné členství. Je významným partnerem ústředních správních orgánů v čele s Ministerstvem vnitra ČR, je členem Svazu měst a obcí ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Spolupracuje s dalšími organizacemi veřejného sektoru, například Institut pro veřejnou správu Praha, Aliaves & Co., a. s. apod.

Sdružení má statut řádného člena v evropské organizaci a Union des Dirigeants Territoriaux de l´Europe (UDiTE) a je spolupracujícím členem celosvětové asociace komunálních manažerů the International City/County Management Association (ICMA). Smlouvu o spolupráci a partnerství sdružení uzavřelo s obdobnými profesními organizacemi z Lotyšska (LPIA/AEDLLRG), Slovenska (APUMS SR) a Bulharska (NAMS RB), rozvíjí se spolupráce s profesními svazy a organizacemi v Maďarsku a v dalších státech EU.

www.tajemnici.cz

Institut pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem vnitra. Ve vzdělávání má dvojí roli. Je orgánem veřejné správy, který metodicky řídí a koordinuje oblast zvláštních odborných způsobilostí jako kvalifikačního předpokladu pro výkon státní správy v přenesené působnosti, včetně ověření této způsobilosti zkouškou. Zároveň působí jako vzdělávací instituce nabízející úředníkům ucelenou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů pro prohlubování kvalifikace.

www.institutpraha.cz

ANAG

Nakladatelská a vzdělávací společnost ANAG působí na českém trhu již od roku 1990 a patří k firmám s nejdelší tradicí v oblasti pořádání odborných seminářů, vydávání odborných publikací a časopisů. Firma působí po celé České republice.

Činnost společnosti je zaměřena především do tří oblastí:
•  vydávání ekonomické a právní literatury a publikací pro zdraví a volný čas,
•  vydávání odborných časopisů,
•  pořádání seminářů.

Produkty společnosti jsou zařazeny zejména v těchto oblastech: práce, mzdy, pojištění, ekonomika, daně, účetnictví, personalistika, clo, pracovní a obchodní právo, životní styl, alternativní léčba, pozitivní myšlení, vaříme pro zdraví, knihy pro maminky aj.  Na webových stránkách je veden i široký sortiment odborných publikací jiných nakladatelství, rozšířený navíc i o oblasti managementu a marketingu, počítačové literatury, odborných slovníků, encyklopedií a autoatlasů.

www.anag.cz

eLAW.cz

Internetový právní portál.

www.elaw.cz

EPRAVO.cz

Internetový server s právní tematikou. Podává nejnovější informace z oblasti občanského, obchodního, trestního, finančního, správního, ústavního, pracovního práva. Dále zde najdete novinky z mezinárodního práva veřejného a z práva evropského.

www.epravo.cz

GRADA

Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991. GRADA si za dobu své existence vybudovala pozici největšího tuzemského nakladatelství odborné literatury co do objemu tržeb, počtu vydávaných nových titulů i šíří oborů své působnosti a to jak v České tak i ve Slovenské republice.
V produkci společnosti jsou tituly s právní tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví, manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví, knihy technické z nejrůznějších oborů a profesí. Tuto pestrou škálu doplňuje i naučně odborná literatura, která nabízí řadu publikací s velkým záběrem pro denní praktický život.

www.grada.cz

Moderní obec

Moderní obec je odborný měsíčník pro moderní veřejnou správu. Zabývá se otázkami řízení, správy a ekonomiky měst a obcí, komunálních a technických služeb, životního prostředí, mezinárodní spolupráce a rozvoje infrastruktury obcí i regionů. Publikuje také témata z oblasti legislativy, aplikované informatiky, odpadového hospodářství, veřejného pořádku, bytové výstavby, rekonstrukcí měst, regenerace panelových domů, péče o památky, podpory podnikání i rozvoje místní kultury a cestovního ruchu.

www.moderniobec.cz

Právní prostor.cz

Právní prostor.cz je právní portál na doméně www.pravniprostor.cz, jehož cílovou skupinou jsou nejenom právní profesionálové a zástupci právnických profesí (právníci, advokáti, notáři, soudci, daňoví poradci atd.), ale všichni, kteří potřebují právní informace, tj. podnikatelé, management firem, zástupci veřejné správy či samosprávy, představitelé státních institucí či nadšenci práva.

Doménou právního portálu je pohodlný přístup k přehledně prezentovaným informacím, u kterých je kladen důraz na jejich kvalitu a fundovanost. Portál nabízí návštěvníkům také komplexní přehled o tom, co se v daném oboru děje. Obrovským bonusem je moderní webové prostředí vycházející z nejnovějších trendů a přívětivé uživatelské rozhraní s celou řadou možností a funkcí. Toto vše vytváří také ideální podmínky pro propagaci a reklamu partnerů portálu, a to se zaměřením na výše uvedenou cílovou skupinu.

www.pravniprostor.cz

vz24.cz

Zpravodajský portál vz24.CZ informuje o aktuálním dění ze světa veřejných zakázek v České republice. Součástí obsahu je přístup do přehledného Katalogu veřejných zakázek, který čerpá z dat uveřejněných v Informačním systému o zadávání veřejných zakázek (IS ZVZ). Registrovaný čtenář najde na vz24.cz komplexní pohled na celou problematiku z oblasti veřejných zakázek, a to pomocí názorů odborníků, monitorováním novinek v legislativě, studiemi atd., a tak umožňuje čtenáři jednoduchou a přehlednou orientaci v celé oblasti veřejných zakázek.

www.vz24.cz

PRO města a obce

Měsíčník PRO města a obce přináší užitečné informace nejen pro starosty, hejtmany a volené zastupitele, ale i pro zaměstnance obecních, městských a krajských úřadů. Důležitá fakta pro svou činnost v něm však naleznou rovněž podnikatelé a firmy poskytující výrobky a služby městům, obcím a úředníkům krajských a městských úřadů, magistrátů a státních orgánů.
Časopis poskytuje praktické rady a odpovědi na otázky, které cílová skupina čtenářů musí při výkonu svých funkcí řešit.
V jednotlivých rubrikách se časopis pravidelně věnuje problematice hospodaření, financování, řízení, správy a ekonomiky měst a obcí. Odpadovému hospodářství, životnímu prostředí, mezinárodním zkušenostem, rozvoji infrastruktury a regionů a dalším tématům.

www.promestaaobce.eu

Pořadatelé
ATLAS consulting spol. s r.o.
Hlavní partneři
CODEXIS
Partneři
NovaVoice®
OSWALD
Frank Bold
Odborní partneři
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo vnitra České republiky
Sdružení místních samospráv ČR Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
Institut pro veřejnou správu Praha
Mediální partneři
ANAG eLAW.cz EPRAVO.cz GRADA Moderní obec Právní prostor.cz
vz24.cz PRO města a obce