Přednášející

Představujeme vám přednášející pátého ročníku konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ.

Moderátorem konference byl stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Mgr. Martin Fadrný

Mgr. Martin Fadrný vede tým právníků v programu zaměřeném na průhledné nakládání s veřejnými prostředky a good governance veřejných institucí a státních a obecních firem. Podílel se na přípravě analýz a stanovisek k jednotlivým zněním návrhu zákona o registru smluv v průběhu jeho projednávání Poslaneckou sněmovnou. Je členem představenstva brněnské městské firmy SAKO a.s.

Mgr. Petr Glogar

Mgr. Petr Glogar je advokátem PwC Legal pracující na různých projektech v oblasti pracovního, obchodního a správního práva s více jak 8 letými praktickými zkušenostmi. Petr Glogar se v oblasti pracovního práva zaměřuje na problematiku jednání a odpovědnosti zaměstnanců, na přechody práv a povinností z pracovněprávních vztahů, hromadné i jednotlivé propouštění zaměstnanců, due diligence a jednání s odborovými  organizacemi. Má také zkušenosti z oblasti správního a soudního řízení

Mgr. Barbora Kubíková

Od roku 2001 členka týmu právníků a právniček Kanceláře veřejného ochránce práv se zaměřením zejména na daně (poplatky, dotace), exekuce a ochranu spotřebitelů v energetických odvětvích. Členka pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo (2007 - 2013) a rozkladové komise Energetického regulačního úřadu (2010 - 2012). Nyní je asistentkou veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. Účastníkům konference zprostředkuje své zkušenosti z praxe obcí při správě místních poplatků, a to i díky seminářům pro obce pořádaným Kanceláří veřejného ochránce práv.

Mgr. Lucie Moravčíková (Žilková)

Působí jako vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA, která se zaměřuje na administraci a poradenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí. Ve veřejných zakázkách působí od roku 2009. Zabývá se komplexní právní agendou v oblasti  veřejných zakázek a koncesí. Specializuje se na problematikou elektronizace veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na elektronická tržiště, národní elektronický nástroj a elektronické aukce. Mimo jiné se zabývá realizací koncesních řízení v nejrůznějších oblastech.

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. absolvovala magisterský studijní program, obor právo a právní věda, rigorózní řízení z oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a doktorský studijní program z oboru obchodní právo, to vše na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je odbornou asistentkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde přednáší a vede semináře z obchodního práva pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia. Je advokátkou (partnerem LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.) a působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Dlouhodobě se specializuje zejména na oblast práva proti nekalé soutěži, nekalých obchodních praktik, právní regulace reklamy, závazkového a směnečného práva. Pravidelně přednáší na odborných seminářích pro veřejnost a vědeckých konferencích a publikuje v odborných právnických časopisech. Je členkou redakční rady časopisu Soukromé právo (Wolters Kluwer a.s.). Je spoluautorkou tzv. velkého komentáře k občanskému zákoníku (Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část. § 2055 – 3014. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014), učebnice „Nástin obchodního práva“ (Masarykova univerzita, 2014) a „Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání“ (C. H. Beck, 2015) a dalších publikací, autorkou monografie „Národní šampioni a hospodářská soutěž“ (LINDE Praha a.s., 2007), „Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži“ (Wolters Kluwer a.s., 2010), „Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář.“ (C. H. Beck, 2014), „Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci“ (Wolters Kluwer a.s., 2015).

Kamil Stupka

Jednatel dražební společnosti Dražbyprost s.r.o. Ústí nad Labem, člen Komory dražebníků a člen pracovní skupiny chystající novelu zákona o veřejných dražbách.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudní tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS v Brně, od roku 2004 je společníkem AK Bulinský & Vávra, která od 1. 7. 2015 funguje pod názvem Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům.
Moderátor kongresu Právní prostor 2014, 2015 a 2016, konference Právo ve veřejné správě 2014 a 2015. Spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2016, na letošních KJT přednesl příspěvek „Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“, moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016.

Program konference Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
ATLAS consulting spol. s r.o. PricewaterhouseCoopers Legal
Hlavní partneři
CODEXIS
PwC Legal
Partneři
NovaVoice®
OSWALD
OTIDEA
Odborní partneři
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo vnitra České republiky
Sdružení místních samospráv ČR Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
Institut pro veřejnou správu Praha
Mediální partneři
ANAG eLAW.cz EPRAVO.cz GRADA Konkursní noviny Moderní obec
Právní prostor.cz vz24.cz