Přednášející

Představujeme vám přednášející šestého ročníku konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ.

Moderátorem konference bude stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Mgr. Petr Bouda
Mgr. Petr Bouda

Petr Bouda je součástí týmu veřejného práva ve Frank Bold Advokáti. Zaměřuje se především na problematiku registru smluv, corporate governance státem vlastněných podniků a kompetence NKÚ. Podílel se na tvorbě zákona o registru smluv a připomínkoval jej, jakož i řadu dalších právních předpisů. Je hlavním autorem odborného komentáře zákona o registru smluv a dalších publikovaných analýz z oblasti veřejného práva.

Mgr. Ing Anna Francová
Mgr. Ing Anna Francová

Anna Francová je advokátkou ve Frank Bold Advokáti. Specializuje se na zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejných zakázek. Od roku 2015 vede školení na téma "Odpovědné zadávání", díky kterému pomáhá českým obcím a úřadům zadávat veřejné zakázky efektivněji a se zaměřením na kvalitu. Věnuje se také převodům nemovitostí, smluvnímu právu a právnímu poradenství v korporátních věcech. Mezi její další specializace patří také stavební a energetické právo.

Mgr. Jitka Ivičičová
Mgr. Jitka Ivičičová

Jitka Ivičičová je advokátkou a trvale spolupracuje s kanceláří Rödl & Partner, kde působí od roku 2008. V letech 2004-2008 pracovala ve veřejné správě. Věnuje se zejména právu obchodních společností včetně jejich přeměn a občanskému právu se zaměřením na smluvní právo. Dále se zaměřuje na správní a daňové právo. Je autorkou řady odborných článků a spoluautorkou publikace Nový občanský zákoník.

Mgr. Lukáš Koukal
Mgr. Lukáš Koukal

Lukáš Koukal působí v advokátní kanceláři DELTA legal jako vedoucí skupiny pracovního práva. Ve své praxi se věnuje zejména pracovnímu právu, sporům a insolvencím, a otázkám general compliance, např. poradenství souvisejícímu s ochranou osobních údajů a zpracování vnitřních předpisů zaměstnavatele v této oblasti.

Má bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb ve všech oblastech pracovního práva, pracovně-právní compliance zaměstnavatelů, bezpečnosti práce a incidentů v zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztazích. Ve své praxi se zaměřuje zejména na prevenci negativních jevů spojených s výkonem závislé práce, na vytváření vyvážených vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na všech úrovních struktury zaměstnavatele a na řešení sporů mezi zúčastněnými subjekty.

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Lukáš Potěšil vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Zde je v současné době zaměstnán na katedře správní vědy a správního práva jako odborný pracovník ve výzkumu. V letech 2007 až 2012 působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Od roku 2009 je členem pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády. Je dlouholetým lektorem v oblasti akreditovaného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků se specializací na správní právo. Je mj. spoluautorem publikace Správní trestání z hlediska praxe a judikatury či komentáře ke stavebnímu zákonu. K problematice správního práva a veřejné správy publikuje v odborných časopisech a vystupuje na domácích i zahraničních konferencích a seminářích. Rovněž absolvoval několik zahraničních studijních pobytů.

JUDr. Tomáš Sokol
JUDr. Tomáš Sokol

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, doktorát získal v roce 1980. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní poradny č. 2 v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vykonává advokátní praxi nepřetržitě s výjimkou let 1990 – 1992, kdy působil jako městský prokurátor v Praze (1990) a poté byl ministrem vnitra České republiky (1990 – 1992).

Ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák.

Dr. Sokol poskytuje právní služby v oblasti práva civilního i trestního. V oblasti trestního práva se zabývá zejména problematikou tzv. ekonomické kriminality. V obchodně-právní problematice je součástí jeho agendy řízení valných hromad akciových společností zejména v případech, kdy jde o valné hromady, v nichž lze očekávat střet akcionářů.

Dr. Sokol zastupuje obchodní společnosti v soudních řízeních i v řízeních rozhodčích, kde také využívá své zkušenosti rozhodce. V této oblasti poskytuje právní služby též státnímu sektoru. Dr. Sokol dále poskytuje právní služby v oblasti občanskoprávní, přičemž jednou ze specialit jsou spory na ochranu osobnosti, včetně sporů o ochraně dobrého jména právnické osoby.

Je činný též na poli publicistiky a autorem mnoha odborných textů a členem různých komisí a výborů se zaměřením na právo a legislativu.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra
Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudní tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS v Brně, od roku 2004 je společníkem AK Bulinský & Vávra, která od 1. 7. 2015 funguje pod názvem Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům.
Moderátor kongresu Právní prostor 2014-2017, konference Právo ve veřejné správě 2014-2016. Spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013-2017, na KJT v roce 2016 přednesl příspěvek „Zkušenosti českého advokáta v řízení před rakouskými soudy“ a na KJT v roce 2017 příspěvek „Koncentrace řízení - srovnání české a rakouské úpravy a praxe“, moderátor konference Olomoucké právnické dny 2016 a 2017.

Mgr. Michal Zahradník
Mgr. Michal Zahradník

Michal Zahradník působí v advokátní kanceláři DELTA legal jako vedoucí skupiny obchodního práva. Ve své praxi se věnuje zejména obchodnímu právu, sporům a insolvencím, a otázkám nefinanční regulace podnikání, např. soutěžnímu právu nebo poradenství souvisejícímu s ochranou osobních údajů.

V oblasti ochrany osobních údajů poskytoval poradenství jak celé řadě mezinárodních podnikatelských subjektů působících na českém trhu, tak českým společnostem v pozici správců a zpracovatelů osobních údajů. Má praktické zkušenosti se smlouvami o zpracování osobních údajů, s předáváním osobních údajů do jiných zemí, se zpracováním vnitřních předpisů v této oblasti i s uplatňováním nároků z porušení pravidel týkajících se ochrany osobních údajů. Ochranu osobních údajů též již několik let školí.

Má bohaté zkušenosti se zastupováním předních českých společností před soudy, a v praxi se věnoval i zastupování řady klientů ve správním řízení a správním soudnictví včetně řízení před Nejvyšším správním soudem. Má zkušenosti rovněž s forenzními audity nebo hospodářskou kriminalitou. Má velké zkušenosti se soutěžním právem, jak s povolováním spojení soutěžitelů, tak s kartelovými případy. Je členem Turnaround Management Association.

Program konference Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
ATLAS consulting spol. s r.o.
Hlavní partneři
CODEXIS
Partneři
NovaVoice®
OSWALD
Frank Bold
Odborní partneři
Mediální partneři
ANAG eLAW.cz EPRAVO.cz GRADA Moderní obec Právní prostor.cz
vz24.cz PRO města a obce